Systémové choroby a jícen

Řada systémových onemocnění (choroby postihující více orgánových systémů) se projeví patologiemi jícnu a s tím souvisejícími klinickými příznaky. Většinou (ale ne vždy) se jedná o imunopatologické choroby.

 

 

Crohnova nemoc

Postižení jícnu je relativně vzácné, udává se asi u 2% nemocných s Crohnovou nemocí. Vzniká zánět jícnu spojený s dysfágií (poruchy polykání), odynofágií (bolest při polykání) a bolestmi na hrudi. Základní diagnostickou metodou je ezofagogastroskopie, která prokáže aftózní nebo protáhlé vředy. Dlouhodobější průběh nemoci se může komplikovat píštělemi a striturami. Z postižené sliznice je nutné odebrat biopsie k určení diagnózy.

 

 

Sarkoidóza

Postižení jícnu podslizničními granulomy se vyskytuje asi u 10% nemocných. Hlavním projevem je dysfágie.

 

 

Sklerodermie

Jícen je postižen poměrně často, dochází k atrofii a fibróze (vazivovatění) hladké svaloviny distálních dvou třetin jícnu. Je narušena motilita jícnu, klesá tlak dolního jícnového svěrače. Objevují se poruchy polykání a příznaky refluxní nemoci.

 

 

Sjögrenův syndrom

U řady pacientů s tímto syndromem se objevují polykací obtíže, zřejmě dochází k narušení jícnové motility. Tíže obtíží zřejmě nemusí být úměrná tíži xerostomie.

 

 

Amyloidóza

Ukládání depozit amyloidu do stěny jícnu u primární či sekundární amyloidózy vede k narušení motility a poruchám polykání.

 

 

Diabetes mellitus

Dovolil bych si i cukrovku zahrnout mezi komplexní systémová onemocnění, na což má jistě nárok. Až 60% nemocných s cukrovkou, kteří trpí diabetickou polyneuropatií, mají i abnormální nálezy na manometrii jícnu. Celkově nalézáme oslabení peristaltiky a snížený tonus dolního jícnového svěrače se současně narušenou relaxační schopnosti.